دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 1-44 

داستان

جستجو

صفحه 22-27

سارا محمدی نوترکی


شعر

تو فردایی

صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


پنجره

صفحه 32-32

علیرضا جانی


آرزو

صفحه 33-33

نسرین ناصری


شعر - بخش کودک و نوجوان

چه خوبه امسال

صفحه 36-36

فاطمه مشهدی رستم


داستان - بخش کودک و نوجوان

دستِ دوستی

صفحه 37-38

مائده ختائی