آرزو

نوع اثر : شعر

نویسنده

نیشابور

کلیدواژه‌ها

موضوعات


در آسمان برفی، 
فرشتگان 
با شهاب های کهکشان
مهربانی می بارند
در دست های آرزویی که
لبالب
آکنده از سرور می شوند!
در دست های پر امیدم
ستاره ای هراسناک
به شوق هاله ای عظیم
خطوط التماس را
موج خیز
به عرش می پراکند...
آرزو می کنم
وتو،،،
مستجاب شده ای
به روی شانه های شب،
 پر از بلور می شوم
با چشمانت!