برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1399

نام نویسنده نام داستان برنده
محمدعلی دستمالی دندان حضرت اشرف تندیس
جهان بخش افشار سه روایت از یک مشت لوح افتخار
مرتضی امینی پور بوشاسپ لوح افتخار
نشاط داودی ثواب لوح افتخار