چه خوبه امسال

نوع اثر : شعر - بخش کودک و نوجوان

نویسنده

---

چکیده

سال  ، سال ، سال 
چه خوبه امسال 
می ریم سفر پیش بی بی 
مثال هر سال 
سال ، سال ، سال 
گذشته پارسال..

موضوعات