برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1386

نام نویسنده نام داستان برنده
شیوا رمضانی لعنتی لوح افتخار
فائزه فرهومند تهران فنجان های خالی لوح افتخار