پهنه و پهنک

نوع اثر : داستان - بخش کودک و نوجوان

نویسنده

----

چکیده

یکى بود، یکى نبود. یک پهنک بود و یک پهنه بود. جون این دو تا برگ پهن به هم بسته بود. از بهار تا تابستان پیش هم بودند. روزهاى خوب و سخت را باهم گذرانده بودند. تا اینکه باد پاییزى از راه رسید. باد پاییزى هوهویى کرد و برگ هاى زرد را از شاخه چید..

موضوعات