خواب دیدم ، خیر است

نوع اثر : شعر

نویسنده

ندارم

چکیده

دیدم از راه رسید
چهره‌اش خندان بود
حال من را پرسید
و نوک انگشتانش روی لُپَم لغزید
گوشه حوض کنار گلدان
خم‌شد و آب به موهایش زد
گوشه‌ چشمی به من انداخت..

کلیدواژه‌ها

موضوعات