برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1387

نام نویسنده نام داستان برنده
غلام حسین دهقان مرده کشی تندیس
محمد مهدی ابراهیمی فخاری هویت مجهول لوح افتخار
نرگس رستمی پیر لوح افتخار
شهلا شهابیان درد لوح افتخار