برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1395

نام نویسنده نام داستان برنده
پویا منشی زاده پل معلق تندیس
سحر رفیع آن ها  لوح افتخار
حمیده شفیعی تیک های تنها  لوح افتخار
مرتضی فرجی خاکستر برف لوح افتخار