برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1384

نام نویسنده نام داستان بنده
خلیل رشنوی استارتگاه تندیس
جواد پویان سپیدار و باد لوح افتخار