اهداف و چشم انداز

این نشریه در پی آن است تا زمینه انتشار آثار محققان، استادان، نویسندگان، شاعران، منتقدین و هنرمندان را در حوزه شعر و نثر ادبیات متعهد جهت دستیابی به اهداف زیر فراهم کند:

 

 • بررسی و تبیین مبانی علمی و ادبی ادبیات متعهد
 • شناخت شاخصه­ ها و ویژگی های آثار نظم و نثر ادبیات متعهد

 •  بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات متعهد

 • شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر ادبیات متعهد

 • بررسی و تبیین فرهنگ ازخودگذشتگی در متون ادبی متعهد

 • تبیین ادبیات متعهد به عنوان یک سبک ادبی

 • بررسی تعامل و ارتباط ادبیات متعهد با شرایط زمانه

 • سبک شناسی نظم و نثر ادبیات متعهد با اتکا بر سطح محتوایی

 • تبیین فرهنگ تعهد ادبی و تعامل آن با هویت ملّی

 • تبیین ادبیات متعهد و تعهد بین الملل
 • بررسی زبان ادبیات متعهد
 • ادبیات متعهد در سطح جهانی

 • ادبیات متعهد درعصر ارتباطات مجازی

 • جایگاه ادبیات متعهد درنظام علمی آموزشی ایران

 • بررسی و تحلیل ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیکی ادبیات متعهد در ایران و جهان

 • ادبیات متعهد و کودکان و نوجوانان
 • ادبیات متعهد و زنان با بررسی و تحلیل جایگاه زنان در ادبیات متعهد، بازتاب مشارکت زنان در صحنه‌‌ های از خودگذشتگی و فداکاری در جامعه

 • آسیب‌شناسی و نقد ادبیات متعهد شامل آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی محتوایی ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی زبانی و ساختاری ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی عملکرد نهادهای فعّال در حوزۀ‌ ادبیات متعهد(دانشگاه‌ها، نهادها، کنگره‌ها، رسانه‌ها، ناشران و... )، آسیب‌شناسی آثار منتشر شده در حوزه ادبیات متعهد (شعر، داستان، نقد و ...).

 • فراهم آوردن آثار تالیفی، تحقیقی و تحلیلی در محورهای ارزشی مانند ازخودگذشتگی و کمک به دیگران، صلح و گسترش دگر دوستی، دوری از تعصبات گمراه کننده می باشد و به دلیل تقویت نسل امروز با این ارزش ها.