برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1398

نام نویسنده نام داستان برنده
دلارام دلنواز  شاید شانس با من یار شود  تندیس
مهسا اسدپور  تصویر نفردوم از راست  لوح افتخار
متینه ایقائی  پوشیده در برگها لوح افتخار
راضیه مهدی زاده  زندگی جای دیگری است  لوح افتخار