فرایند پذیرش اثر

فرایند کلی داوری و پذیرش آثار ماهنامه

 • آثار ارسالی حداکثر تا 2 هفته بعد از ارسال،  مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته می شوند؛
 • در صورت تأیید در مرحله اول، آثار به داوران جهت فرایند داوری ارسال می گردد، این مرحله حداکثر 2 ماه زمان می برد که بسته به موضوع اثر ممکن است این زمان تغییر نماید.
 • در صورت پذیرش آثار توسط داوران، اصلاحات پیشنهادی برای نویسندگان ارسال می گردد.

توجه: هرگونه تغییر در وضعیت آثار متناسب با مراحل ذکر شده، توسط نویسنده در سامانه قابل پیگیری می باشد.

فرایند تفصیلی داوری و پذیرش آثار ماهنامه:

 1. پس از ارسال آثار توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول آثار از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. لذا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال اثر، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید.
 2. در صورت پذیرش در مرحله اول، اثر در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید. ممکن است در این مرحله اصلاحات اولیه جهت ارتقاء کیفیت اثر و قرار گرفتن در مسیر داوری به نویسنده اعلام گردد تا با اعمال آن و بررسی و تأیید، بتواند وارد مرحله بعد گردد.

پس از پذیرش در مرحله دوم، اثر به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری آثار بدین شرح است:

 • اگر دو داور اثر را رد کنند، اثر رد خواهد شد.
 • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد اثر باشد، اثر رد خواهد شد.
 • اگر نظر دو داور بازنگری کلی اثر باشد اثر برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 • اگر نظر یک داور تأیید یا بازنگری جزئی و داور دیگر رد اثر باشد، اثر به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 • پس از اینکه نویسنده اثر را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، اثر به داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 • هر پنج روز ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری اثر پس از 20 روز، اثر از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود1ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.