دوره و شماره: دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 1-40 

داستان

تکلیف

صفحه 20-23

سید قدرت اله جدبابایی


جلوی بانک

صفحه 24-27

مجتبی نعمتی


روز شوم

صفحه 28-31

مریم روشنی راد


شعر

نقش قلم

صفحه 33-33

مینا عزیزجمشیدی


مجموعه شعر

صفحه 36-37

الهام آباده ای