تو فردایی

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تو فردایی
همان فردای رویایی
من امروزم
هم‌ اکنون جاری و پویا
و در پیوند چشمان من و تو
زندگی خفته است
برای اولین دیدار
سخن بسیار و
فرصت کم
نگاهت بی‌تعلق
دور از هر رنگ و احساسی
مثال قطره‌ای جاری
از فراز سنگهای سخت
به گوش جان من گوید:
که فردا داستان دیگری دارد
تو، فردایی
همان فردای رویایی