برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1400

نام نویسنده نام داستان برنده
اکرم مولاوردی ساعت شماطه دار تندیس
محمدمهدی صدرفراتی دغدغه چهارم لوح افتخار
فرهاد شرقی مکتوب سیاه لوح افتخار
شهربانو شکیبامنش ابراهیم در آتش لوح افتخار