دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 1-36 

داستان

تداعی

صفحه 15-19

سارا محمدی نوترکی


بازنشستگی

صفحه 20-24

جلال مظاهری تیرانی


شعر

زمین و زن

صفحه 28-28

مینا عزیزجمشیدی


قلم

صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


بندگی

صفحه 30-30

امیر برغشی


حریم سبز

صفحه 32-33

نسرین ناصری


پیکر زخم

صفحه 34-34

مهشید بذلی