مصاحبه با خانم جنان هلالی راد

نوع اثر : گفت و گو

نویسنده

---

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 7
شهریور 1401
صفحه 17-20
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401