برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1401

نام نویسنده نام داستان برنده
سمیرا کوثری آخرین پانزده دقیقه حق لمس تندیس
سحر رفیع شاخ لوح افتخار
لیلا دارابی نفیر لوح افتخار
یاسمین حسین زاده دزد عروسکها لوح افتخار