پنجره

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 7
شهریور 1401
صفحه 32-32
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401