چرا مخاطب با یک اثر همراه می شود یا نمی شود

نوع اثر : گفت و گو

نویسنده

---

موضوعات


دوره 2، شماره 7
شهریور 1401
صفحه 6-7
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401