چرا مخاطب با یک اثر همراه می شود یا نمی شود

نوع اثر : مقاله عمومی

نویسنده

---

چکیده

در یک کلام، مخاطب باید به داستان وصل شود تا با آن همراه باشد. باید حس شراکت در داستان در وی ایجاد گردد. گویی این قصه، قصه‌ی خودش هم است. 
اما نویسنده چه کند که مخاطبش به این نقطه برسد؟ 
برای پاسخ به این سؤال، چند قدم عقب‌تر رفته و می‌گوییم: اگر مداد من، خودکار من، ماشین من، دوست من، خویشاوند من، یا گلدان من آسیب ببیند بیشتر ناراحت می‌شوم، یا اگر مداد و گلدانِ یک نفر آنسوی کره‌ی زمین؟ 
هر چه ما با چیزی یا شخصی، نزدیک‌تر باشیم و احساس تعلق بیشتری نسبت به آن داشته باشیم، غلظت و شدتِ احساس ما نیز در موردش، بیشتر خواهد بود..

کلیدواژه‌ها

موضوعات