دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 1-40 

داستان

جاودانگی

صفحه 13-17

رضا نجفی


خوابِ بیداری

صفحه 18-31

مریم روشنی راد


شعر

دوست

صفحه 31-33

کاظم رستمی


لحظه

صفحه 34-36

کاظم رستمی


داستان - بخش کودک و نوجوان

دهکده دوستی

صفحه 37-39

مائده ختائی