برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1382

نام نویسنده نام داستان برنده
مرضیه ستوده تاپ تاپ خمیر تندیس
سودابه اشرفی اتاق خیالی تندیس
مریم رئیس دانا جزیره ای در دل تهران بزرگ تندیس
درصدف سلیمانی حیدر لوح افتخار
آذردخت بهرامی سنگواره لوح افتخار
محمدرضا شادگار پل لوح افتخار