دوره و شماره: دوره 3، شماره 17، دی 1402، صفحه 1-32