واژه های نازک دوز

نوع اثر : شعر

نویسنده

...

چکیده

بوی تو را
در دستمالی از اشک هایم پیچیدم
چمدان سرخوردگی ام را بستم
و برای آخرین بار نگاهت کردم
تو تنها واژه های نازک دوز مرا پوشیده بودی
و غمگنانه و آرام آواز می خواندی..

کلیدواژه‌ها

موضوعات