دوره و شماره: دوره 3، شماره 16، آبان 1402، صفحه 1-168 (ویژه نامه جهانگیر هدایت)