بندگی

نوع اثر : شعر

نویسنده

معلم تئاتر

چکیده

من در خیال تو
آشوب می کنم
تو در خیال من
سرکوب می کنى
ما بر خیال هم
تیغ می کشیم
و هر واژه اى
در آتش نفرت ما
می سوزد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات