بندگی

نوع اثر : شعر

نویسنده

معلم تئاتر

چکیده

من در خیال تو
آشوب می کنم
تو در خیال من
سرکوب می کنى
ما بر خیال هم
تیغ می کشیم
و هر واژه اى
در آتش نفرت ما
می سوزد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


من در خیال تو
آشوب می کنم
تو در خیال من
سرکوب می کنى
ما بر خیال هم
تیغ می کشیم
و هر واژه اى
در آتش نفرت ما
می سوزد
چقدر می شود
با خیال یکی
این همه ستیز کرد
چقدر مى شود
این همه زندگى نکرد و مرد
چقدر مى شود