قلم

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

این قلم چیست 
که در دست من است
شاخه‌ای نورانی‌
یا
تاج خاری‌ بر سر
چه کسی می‌داند
زندگی معجزه‌ای‌ بی‌همتاست..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


این قلم چیست 
که در دست من است
شاخه‌ای نورانی‌
یا
تاج خاری‌ بر سر
چه کسی می‌داند
زندگی معجزه‌ای‌ بی‌همتاست
و هرآنچه که در اوست
هدیه‌هایی‌ست 
که از دوست رسد
پس بخود می‌گویم
مقدم زیبایش گلباران
هرچه از دوست می‌رسد
 نیکوست