زمین و زن

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

زمین و زن
دو روی سکه هستی
دونیروی نهانِ زندگی‌بخش‌اند
و «بودن یا نبودن»
طیف زیبایست
از نقش ‌آفرینی و
حضور این دو در «صحنه»...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


زمین و زن
دو روی سکه هستی
دونیروی نهانِ زندگی‌بخش‌اند
و «بودن یا نبودن»
طیف زیبایست
از نقش ‌آفرینی و
حضور این دو در «صحنه»
زمین در زن
و زن هم در زمین
نقشی عیان دارد
به حالات زمین
احوال زن پیداست
بهارش جلوه‌ای از کودکی دارد
تابستان او هم دختری زیباست
و پاییزش زنی در اوج زیبایی
زمستان هم ، سکوتِ پُخته بانویی‌ست
تمام نقش‌ها زیباست
اما من
عاشق پاییز او هستم
زنی در اوج زیبایی
خردمندی که در دل
نقش‌های پیش و پس
یکجا نهان دارد