وارث هبوط

نوع اثر : شعر

نویسنده

نویسنده

چکیده

از بهشت تا آدم 
از سیب تا حوا 
از خدا تا زمین 
از آسمان، تا پنجره کوچک ماتم‌زده 
همه را، همه را؛ سال‌ها و روز‌ها و لحظه‌ها و ثانیه‌ها دویده‌ام 
گاهی با خدا، گاهی با آدم، گاهی با حوا
خدا همه چیز را بهشت نشانم داد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات