نقدی بر نوشته های جهانگیر هدایت

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

نویسنده و منتقد

چکیده

جهانگیر هدایت یک نویسنده‌ی رئالیست است که با ساده‌نویسیِ مستقیم خود خواننده را بسیار به داستان نزدیک می‌کند. 
در اینجا چند نوشته‌ی کوتاه از جهانگیر هدایت را مورد بررسی قرار می‌دهم و می‌کوشم این نقد تصویر روشنی از چگونگی معنایی و زبانی..

کلیدواژه‌ها

موضوعات