سر مقاله

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

مدیرمسئول مجله ادبیات متعهد

چکیده

بسیار مفتخرم در جایگاه عضوی از خانواده ادبی کشور در راستای هرچه بیشتر شناساندن و ارج نهادن به بزرگانی که زخم هایی بس عمیق از قدرت و جهالت بر پیکره ی آنان نقش بسته ولی همچنان استوار و ثابت قدم حاضر به معامله ارزش های خود با زور و زر نشدند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات