آثار جهانگیر هدایت

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

مدیر بنیاد صادق هدایت

چکیده

در ابتدا آمار کلی بخش آثار آقای جهانگیر هدایت به پیوست تقدیم می گردد:
- تعداد مصاحبه: ۰۱ عدد
- ترجمه از انگلیسی:۶۱ عدد
- داستان کوتاه: ۰۸۵ عدد
- مقاله انتقادی: ۱۴۲ عدد
- درباره صادق هدایت: ۷۱۲ عدد
- مسائل بهداشتی : ۴ عدد
- مربوط به عیسی هدایت: ۴ عدد
- مربوط به دانشگاه بیروت: ۵ عدد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات