نویسنده = مینا عزیزجمشیدی
نقش قلم

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 33-33

مینا عزیزجمشیدی


تو فردایی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


خواب دیدم ، خیر است

دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 30-31

مینا عزیزجمشیدی


زمین و زن

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 28-28

مینا عزیزجمشیدی


قلم

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


مرا ببین، من زنده ام و هزاران آرزوی زیبا دارم

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 22-23

مینا عزیزجمشیدی


زنم من

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 26-28

مینا عزیزجمشیدی