نقش قلم

نوع اثر : شعر

نویسنده

ندارم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


من نقاش کلماتم
می‌نویسم 
و با هر کلمه‌
جان می‌دهم
به تصویری که
در ذهن تو معنا می‌یابد
صفحه‌های سفید
صحنه حضور من و توست
برای تو می‌نویسم
تا در نگاه تو
بیابم خودم را
من نقاشم
نقاش کلمه‌ها