نقش قلم

نوع اثر : شعر

نویسنده

ندارم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 8.9
آبان 1401
صفحه 33-33
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401