شاید این بار شانس با من یار شود...

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

بعد از بیست روز حمام آمده ام، البته آن هم به زور. گفتند به خودت رحم نمی کنی، به هم بندی هایت رحم کن. حالم کمی قابل تحمل تر شده مثل کسی که توی کماست نه مرگ مغزی. از خیسیِ در و دیوار حمام، از صدای آب، دلشوره می گیرم. دلم نمی خواهد لخت شوم، دلم نمی خواهد مجبور شوم زیر دوش چشم هایم را ببندم. دلم می خواهد سه دست داشتم تا عریان شدنشان را بپوشانم. درِ حمام را چک می کنم که قفل کرده باشم.
آب روی سرم می ریخت و کفِ شامپو از روی صورتم سُر می خورد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات