شکایت عزرائیل

نوع اثر : شعر

نویسنده

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شنیدم قابض الارواح می گفت            خدا را ناله و شکوای هنگفت
اگر من حکم از سوی تو دارم              چرا در کار خود بی اختیارم
یکی را عمر طولانی ست در پیش       پزشکان کشته اندش هفته پیش
مریض دیگری مرگش رسیده              طبیبی روح در جسمش دمیده
شریکی کار کردن خوب اگر بود          خودت برمی گرفتی فوری و زود
خداوندا مرا معزول فرما                     مقام و منصبم مال اطبا