شکایت عزرائیل

نوع اثر : شعر

نویسنده

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

شنیدم قابض الارواح می گفت            خدا را ناله و شکوای هنگفت
اگر من حکم از سوی تو دارم              چرا در کار خود بی اختیارم
یکی را عمر طولانی ست در پیش       پزشکان کشته اندش هفته پیش..

کلیدواژه‌ها

موضوعات