همکاران دفتر نشریه

هیات دبیران

دکتر کیومرث خانبابازده

دبیر تخصصی بخش نقد و بررسی دکتری ادبیات فارسی

kkaumarth@yahoo.com
0000-0001-7055-5325

بهاره ارشد ریاحی

دبیر تخصصی بخش داستان نشریه ادبیات متعهد

bahar.arshadriahi@gmail.com

سارا محمدی نوترکی

دبیر تخصصی بخش داستان نشریه ادبیات متعهد

saramohamadi.notarki@gmail.com

کاظم رستمی

دبیر تخصصی بخش شعر نشریه ادبیات متعهد

kazemrostami99@gmail.com

فاطمه مشهدی رستم

دبیر تخصصی بخش کودک و نوجوان نشریه ادبیات متعهد

tehranimahtab242@gmail.com

ویراستار ادبی

فاطمه یوسفی

ویراستار ادبی و فنی مجله ادبیات متعهد

fati261182@gmail.com

تیم اجرایی

سید روح الله حسینی

عکاسی و تصویر برداری مجله ادبیات متعهد

seyedrooholahhoseyni@gmail.com

گرافیست

احمد پیرمحمدی

گرافیست مجله ادبیات متعهد

ahmadp98j5@gmail.com