اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پارسا نظری

مدیرمسئول و سردبیر نشریه ادبیات متعهد نشریه ادبیات متعهد

pnazari.officialgmail.com

اعضای هیات تحریریه

جهانگیر هدایت

موسس بنیاد و جایزه ادبی صادق هدایت موسس بنیاد و جایزه ادبی صادق هدایت

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
jahangirhedayatgmail.com

سردبیر

پارسا نظری

مدیرمسئول و سردبیر نشریه ادبیات متعهد نشریه ادبیات متعهد

pnazari.officialgmail.com