اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پارسا نظری

مدیرمسئول و سردبیر نشریه ادبیات متعهد نشریه ادبیات متعهد

pnazari.officialgmail.com

سردبیر افتخاری

دارکولی

فلسفه و ادبیات نشریه ادبیات متعهد

darkoli.adabiyatemoteahedgmail.com

سردبیر

پارسا نظری

مدیرمسئول و سردبیر نشریه ادبیات متعهد نشریه ادبیات متعهد

pnazari.officialgmail.com

هیات دبیران

دکتر کیومرث خانبابازده

دکتری ادبیات فارسی دبیر تخصصی بخش نقد و بررسی

kkaumarthyahoo.com
0000-0001-7055-5325

کاظم رستمی

دبیر تخصصی بخش شعر نشریه ادبیات متعهد

kazemrostami99gmail.com

بهاره ارشد ریاحی

دبیر تخصصی بخش داستان نشریه ادبیات متعهد

bahar.arshadriahigmail.com

فاطمه مشهدی رستم

دبیر تخصصی بخش کودک و نوجوان نشریه ادبیات متعهد

tehranimahtab242gmail.com

ویراستار ادبی

فاطمه یوسفی

ویراستار ادبی و فنی نشریه ادبیات متعهد

fati261182gmail.com

تیم اجرایی

مهدی یوسفی

صفحه آرا نشریه ادبیات متعهد

mahdiyousefi.moteahedgmail.com

سید روح الله حسینی

عکاسی و تصویر برداری نشریه ادبیات متعهد

seyedrooholahhoseynigmail.com

گرافیست

احمد پیرمحمدی

گرافیست نشریه ادبیات متعهد

ahmadp98j5gmail.com