سرمقاله ؛ پارسا نظری

سخن سردبیر

نویسنده

مدیر مسئول و سردبیر مجله ادبیات متعهد

چکیده

جایزه ادبی صادق هدایت از سال ۱۳۸۱ تا به امروز  علیرغم تمامی مشکلات و مسائل حوزه ادب و فرهنگ کشور با هدف زنده نگه داشتن یاد و جایگاه صادق هدایت در ادبیات ایران در ۲۲ دوره متوالی با کوشش خستگی ناپذر ادیب و بزرگمرد آقای جهانگیر هدایت..

کلیدواژه‌ها

موضوعات