دندان ساز محله ما

نوع اثر : شعر

نویسنده

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

بود در کوچه ما دکتر دندان‌سازی
از حکیمان بجا مانده ز نسل ماضی
قالب ساخت دندان چو یکی بیش نداشت
دست دندان به دهان همه یکسان می‌کاشت
گّر به خنده، دهن اهل محل وا می‌شد
هنر دکتر ما فاش و هویدا می‌شد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات