تو را میان شعر خود زنده نگه می دارم.

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 8.9
آبان 1401
صفحه 34-35
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401