تنها من

نوع اثر : شعر

نویسنده

نویسنده

چکیده

در من به تنهایی
هزار قبیله
هزار رود
هزار دریا...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


در من به تنهایی

هزار قبیله

هزار رود

هزار دریا

هزار کوه

هزار آسمان

و هزار کهکشان جاری است

که نه مرا در خود می‌کشند

و نه ر‌هایم می‌کنند

و من قرن هاست که سرگردان در خویشم