داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
بهاره ارشدریاحی داستان، شعر، نقد و بررسی نشریه ادبیات متعهد
جواد ترشیزی داستان نشریه ادبیات متعهد
محبوبه جعفرقلی داستان، نقد و بررسی نشریه ادبیات متعهد
مریم حبیبی داستان نشریه ادبیات متعهد
کیومرث خانبابازاده مقالات نشریه ادبیات متعهد
کاظم رستمی شعر نشریه ادبیات متعهد
حسن فریدی داستان، شعر نشریه ادبیات متعهد
سارا محمدی نوترکی داستان، شعر، نقد و بررسی نشریه ادبیات متعهد
حمید نیسی داستان نشریه ادبیات متعهد