داوران

 

شماره نام و نام خانوادگی ایمیل
1 بهاره ارشد ریاحی bahar.arshadriahi@gmail.com
2 کاظم رستمی kazemrostami99@gmail.com
3 جواد ترشیزی javadtorshizi@gmail.com
4 محبوبه جعفرقلی mahboubeh_jafargholi@semnan.ac.ir
5 حسن فریدی hasanfaridi39@gmail.com
6 مریم حبیبی habibimary@gmail.com
7 حمید نیسی nysyhamid1343@gmail.com
8 سارا محمدی نوترکی saramohamadi.notarki@gmail.com