لیست سیاه

لیست سیاه - BLACK LIST

اسامی آثار فاقد اعتبار

نام اثر نام صاحب اثر دوره و شماره نشریه اعتبار علت ابطال اثر
گزارش تنهایی در تهران پژمان ابراهیمی دوره 2 ، شماره 5

فاقد اعتبار،

ابطال گردید

براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر  (Cope)، صاحب اثر متقلب و اثر ایشان فاقد اعتبار می باشد.