اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

کاظم رستمی

دبیر تخصصی بخش شعر مجله ادبیات متعهد

mezak.blogfa.com/
kazemrostami99gmail.com


برگزیده بیش از 40 مسابقه و  جشنواره ملی