دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 1-25 

داستان

همسفر باد

صفحه 4-7

سیده مهدیه اختری میرآباد


ملاله

صفحه 10-10

آوا اکبری


بساط دستفروشی

صفحه 11-14

جلال مظاهری تیرانی


طلوع

صفحه 20-21

ترنم زمانی


شعر

تنها من

صفحه 25-25

مرجان رزمی


زنم من

صفحه 26-28

مینا عزیزجمشیدی