کلیدواژه‌ها = شناخت و تحسین هنر
بررسی قالبهای ذهنی سیمین دانشور در آثارش نشان موردی شناخت و تحسین هنر

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 6-18

شهرام بی باک؛ کتایون پلاسعیدی