کلیدواژه‌ها = پیش بینی پذیری
خنده و سرشت بشر

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 4-14

حمزه بهرامی